Tag: Psykiatri

Vores sundhedsvæsen skal redes både på kort og lang sigt

Vores sundhedsvæsen er under et kæmpe pres. Der er fortsat efterslæb og ventelister efter Corona men det helt kortsigtede problem er, at der mangler medarbejdere.
For mange ansatte forlader systemet eller går på deltid. Det er samtidig et kæmpe problem at rekruttere nye kvalificerede hænder og hoveder.

Derudover ser vi ind i, at udfordringerne på sigt kun bliver værre, medmindre vi helt grundlæggende ændrer i den måde vi har indrettet vores sundhedsvæsen på.

Problemerne er nu så store, at Moderaterne foreslår et både-og: at der handles omgående og akut – som en forudsætning for en grundlæggende sundhedsreform.
Vi er nødt til at rede ”patienten” inden den forbløder for så at genoptræne og fremtidssikre.

AKUTPLAN – DER MANGLER HÆNDER!

Jeg og Moderaterne foreslår derfor:

 1. Det sundhedsfaglige personale på sygehusene skal anerkendes og belønnes økonomisk hvis de i 2023 går fra del- til fuld tid.
  Vi vil afsætte en ekstraordinær lønramme på 1,625 mia. til forhandling mellem overenskomstparterne. Det kunne betyde et konkret lønløft på 2.500.-/måned for en sygeplejerske der tager ekstra timer i 2023.
 2. For mange læger og sygeplejersker anvender deres tid forkert – på administration og computerarbejde. Vi foreslår derfor at der omgående uddannes et særligt korps af
  Sekretærer med særlige kompetencer indenfor sygehusenes IT systemer. Disse skal aflaste det sundhedsfaglige personale der så får bedre tid med patienterne.
 3. Forskere og administrativt personale skal i højere grad, i hvert fald i en periode, træde ind i det patientrelaterede arbejde.
  Vi så hvordan dette kunne fungere under Corona og opfordrer til at dette fortsætter. Der er her tale om særdeles kompetente personalegrupper som vil kunne aflaste problemerne på kort sigt.
 4. Vi skal gøre det langt lettere og ikke mindst hurtigere at få godkendt udenlandsk sundhedspersonale. Det kan tage år fra ansøgning er sendt, selvom selve behandlingen af denne kun tager få dage. Der skal nedsættes en særlig enhed som skal få dette til at ske hurtigt og effektivt.
 5. Desværre mener vi også at behandlingsgarantien bør suspenderes i 2023. Det vil give sygehusenes ledelse og sundhedsfaglige personale mulighed for, at planlægge og disponere indenfor de aktuelle ressourcer de har til rådighed. Det er vigtigt at understrege at behandlingsgaranti skal genindføres så snart det er fagligt forsvarligt.

Vores akutforslag er ikke gratis men finansieringen finder vi blandt midlerne i forhandlingsreserven på finansloven samt ved at udskyde udflytning af uddannelsespladser.

SUNDHEDSREFORM – DET LANGE SIGTE LØSES MED EN REGERING HEN OVER MIDTEN

Der har i længere tid været behov for, at tage et afgørende livtag med den måde vi har indrettet vores sundssystem på. Vi kender alle udviklingen i demografien de kommende år – flere ældre og kronikere kommer til at fylde endnu mere i sundhedsvæsnet. Samtidig bliver mulighederne, og dermed kravene, for nye og ofte dyre behandlinger større.

Inden valget i 2019 foreslog den tidligere regering en sundhedsreform, der desværre blev hældt ned af brættet af det nye flertal efter folketingsvalget. De fleste partier var nok enige i behovet men grundet enkeltelementer gik der parti- og niche politik i det hele – og ingenting skete, tværtimod problemerne har nu vokset sig langt større.
Vi mener, at en regering hen over midten, hvor ansvarlige partier laver en langsigtet og holdbar model for vores sundhedsvæsen, har de bedste forudsætninger for at gennemføre de helt nødvendige reformer og forbedringer. Vi kan ganske enkelt ikke tillade os som ansvarlige politikere at forsinke dette vigtige arbejde yderligere.

Jeg og Moderaterne foreslår

 1. Danmark er for lille et land til at have 5 styrende enheder af vores sygehusvæsen. Forskellige IT systemer, HR afdelinger og administrative lag gør at patienterne ofte ”mistes” i systemet og der opstår alt for store forskelle i behandlingsmuligheder på tværs af landet. Bureaukrati forsvinder ikke fordi vi taler om det, der skal grundlæggende struktur ændringer til hvis vi mener det alvorligt! Derfor skal regionerne nedlægges og erstattes med én enhed: Sygehusdanmark.
 2. Der skal i langt højere grad, med patienten i centrum, tænkes på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. Ansvaret og beslutningerne skal tages så tæt på patienten som muligt og risikoen for at ting falder ned mellem ”stolene” skal mindskes. Derfor bør der oprettes såkaldte sundhedsfællesskaber der forpligter og forbinder de enkelte enheder. Man bør også indføre at en patient får en ’forløbskoordinator’, noget der er gode erfaringer med på kræftområdet – en slags projektleder der har patienten i centrum og sikrer denne får relevant behandling så hurtigt og effektivt som muligt.
 3. Vi skal have et nationalt akutberedskab, således mulighederne for at overleve eks. hjerteproblemer forbedres kraftigt, ved at kompetente sundhedspersoner hurtigt kan rykke hurtigt ud til alle egne af Danmark – i ambulancer og lægehelikoptere.
 4. Vi skal naturligvis også inddrage faggrupper i drøftelser af hvordan løn- og arbejdsvilkår kan forbedres. Kan det være klogt at en sygeplejerskes løn først vokser efter 4 og 8 år, i stedet for at den lokale leder i højere grad, indenfor eget budget, kan hæve lønnen og belønne en god indsats.
 5. Vi oplever kæmpe problemer med ventelister og alt for sen indsats for vores psykisk syge. Samtidig ser vi alarmerende udvikling i antallet af børn og unge der mistrives. Fysisk og psykisk sygdom skal sidestilles.

  Se mere om dette emner her Psykiatri i Danmark – Det skal vi gøre langt bedre! Her er Moderaternes bud og Sundhed

Psykiatri i Danmark – Det skal vi gøre langt bedre! Her er Moderaternes bud

Fokus på psykiatri med 100 km om Christiansborg

Søndag løb jeg med Søren Djernæs fra Ungdommens Røde Kors rundt om Christiansborg. Søren ville med 100 km om Borgen sætte fokus på psykiatri og unges mistrivsel. Jeg løb med 10 km og lyttede på Sørens tanker omkring unges mistrivsel og hvad man kan og bør gøre. Søren har bla. tanker om gratis psykologhjælp, livsmestring og mindre fokus på karakterer. Men Søren lægger også vægt på at han ikke er ekspert men gerne som borger vil sætte fokus på området og få særligt politikere på banen omkring psykiatri. Så lad mig tage et kort overblik over dette.

Psykiatri og Sundhed

I Danmark har vi i mange år underprioriteret og undervurderet hele det psykiatriske område. Det er derfor skuffende, når politikere fra en bred kreds af partier lige inden et valg, gennemfører hastelovgivning på et område der fortjener bedre.

Det er dog positivt, at der nu er bred enighed om vigtigheden af bedre psykiatri i befolkningen og blandt de ledende politikere på Christiansborg. Vi ser alt for mange eksempler på svigt af medborgere som bliver efterladt til sig selv eller ”systemet”. Vi ser også et kraftigt stigende antal børn og unge der har ondt i sindet.

Trods mange advarsler og faglige rapporter gennem en årrække, så skulle dette område så hastes igennem kort inden valget. Ellers som Lars Løkke kalder det ”politik på speed”. Regeringen valgte en ikke gennemarbejdet løsning. Frem for en plan, der er gennemtænkt med de store forandringer, der skal ske i sundhedsvæsnet og den offentlige sektor, så valgte regeringen en underfinansieret løsning.

I Moderaterne går vi til valg på en bred regering hen over midten. Vi ønsker et brud med blokpolitik så vi kan sikre sammenhængende lovgivning, der holder på lang sigt og er finansieret.

Vi skal investere i sundhed og psykiatri. Det er vigtigt at betragte arbejdet med psykiatri som en forebyggende investering. Vi kan forhindre at mennesker bliver sat af, hvis vi investerer i mennesker tidligt og omhyggeligt. Vi kan således også spare midler i den offentlige sektor.

Jeg og Moderaterne vil arbejde for at

 1. Ligestille psykisk sygdom med fysisk og lave pakkeforløb i psykiatrien, inspireret af kræftpakkerne.
 2. Genåbne psykiatriforliget og sikre en langt mere grundig og sammenhængende plan og lovgivning. Sikre den langsigtede finansiering, ikke blot til de næste to år. Vi må forpligte de ansvarlige partier som man gjorde med forsvarsforliget.
 3. Fagpersoner, det vil sige de enkelte medarbejdere og ledere, skal have langt mere ansvar og indflydelse ifht patienter og pårørende. Samarbejdet mellem offentligt og privat skal styrkes.
 4. Der skal sættes specifikt ind, og langt tidligere end i dag, på området med børn og unge som i dag oplever mistrivsel. Skoler og kommuner skal have ressourcer og viden til at løse denne opgave. Vi skal ”sænke tempoet” for de mange unge mennesker som ikke kan følge med. Vi skal stoppe med unødigt at pace dem gennem uddannelsessystemet. Mere ro og færre valgmuligheder kan være en løsning for mange.
 5. Moderaterne vil Indføre en ”værdighedsydelse”. Det skal være slut med at jage de mange, ofte psykisk syge og personer med ”et skævt sind”, rundt i systemet. Man skal have mulighed for en ydelse, hvor man samtidig kommer fri af systemkrav.
 6. Folk på ”værdighedsydelse” skal have mulighed for at arbejde på en indslusningsløn uden modregning i ydelsen. Dermed får de få en chance for at få greb om egen tilværelse og med tiden kæmpe sig ind på det almindelige arbejdsmarked.

Læs mere om Sundheds politik:
Sundhed og Vores sundhedsvæsen skal redes både på kort og lang sigt


© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.