Vores sundhedsvæsen skal redes både på kort og lang sigt

Vores sundhedsvæsen skal redes både på kort og lang sigt

Skrevet den:

24 oktober 2022

Vores sundhedsvæsen er under et kæmpe pres. Der er fortsat efterslæb og ventelister efter Corona men det helt kortsigtede problem er, at der mangler medarbejdere.
For mange ansatte forlader systemet eller går på deltid. Det er samtidig et kæmpe problem at rekruttere nye kvalificerede hænder og hoveder.

Derudover ser vi ind i, at udfordringerne på sigt kun bliver værre, medmindre vi helt grundlæggende ændrer i den måde vi har indrettet vores sundhedsvæsen på.

Problemerne er nu så store, at Moderaterne foreslår et både-og: at der handles omgående og akut – som en forudsætning for en grundlæggende sundhedsreform.
Vi er nødt til at rede ”patienten” inden den forbløder for så at genoptræne og fremtidssikre.

AKUTPLAN – DER MANGLER HÆNDER!

Jeg og Moderaterne foreslår derfor:

 1. Det sundhedsfaglige personale på sygehusene skal anerkendes og belønnes økonomisk hvis de i 2023 går fra del- til fuld tid.
  Vi vil afsætte en ekstraordinær lønramme på 1,625 mia. til forhandling mellem overenskomstparterne. Det kunne betyde et konkret lønløft på 2.500.-/måned for en sygeplejerske der tager ekstra timer i 2023.
 2. For mange læger og sygeplejersker anvender deres tid forkert – på administration og computerarbejde. Vi foreslår derfor at der omgående uddannes et særligt korps af
  Sekretærer med særlige kompetencer indenfor sygehusenes IT systemer. Disse skal aflaste det sundhedsfaglige personale der så får bedre tid med patienterne.
 3. Forskere og administrativt personale skal i højere grad, i hvert fald i en periode, træde ind i det patientrelaterede arbejde.
  Vi så hvordan dette kunne fungere under Corona og opfordrer til at dette fortsætter. Der er her tale om særdeles kompetente personalegrupper som vil kunne aflaste problemerne på kort sigt.
 4. Vi skal gøre det langt lettere og ikke mindst hurtigere at få godkendt udenlandsk sundhedspersonale. Det kan tage år fra ansøgning er sendt, selvom selve behandlingen af denne kun tager få dage. Der skal nedsættes en særlig enhed som skal få dette til at ske hurtigt og effektivt.
 5. Desværre mener vi også at behandlingsgarantien bør suspenderes i 2023. Det vil give sygehusenes ledelse og sundhedsfaglige personale mulighed for, at planlægge og disponere indenfor de aktuelle ressourcer de har til rådighed. Det er vigtigt at understrege at behandlingsgaranti skal genindføres så snart det er fagligt forsvarligt.

Vores akutforslag er ikke gratis men finansieringen finder vi blandt midlerne i forhandlingsreserven på finansloven samt ved at udskyde udflytning af uddannelsespladser.

SUNDHEDSREFORM – DET LANGE SIGTE LØSES MED EN REGERING HEN OVER MIDTEN

Der har i længere tid været behov for, at tage et afgørende livtag med den måde vi har indrettet vores sundssystem på. Vi kender alle udviklingen i demografien de kommende år – flere ældre og kronikere kommer til at fylde endnu mere i sundhedsvæsnet. Samtidig bliver mulighederne, og dermed kravene, for nye og ofte dyre behandlinger større.

Inden valget i 2019 foreslog den tidligere regering en sundhedsreform, der desværre blev hældt ned af brættet af det nye flertal efter folketingsvalget. De fleste partier var nok enige i behovet men grundet enkeltelementer gik der parti- og niche politik i det hele – og ingenting skete, tværtimod problemerne har nu vokset sig langt større.
Vi mener, at en regering hen over midten, hvor ansvarlige partier laver en langsigtet og holdbar model for vores sundhedsvæsen, har de bedste forudsætninger for at gennemføre de helt nødvendige reformer og forbedringer. Vi kan ganske enkelt ikke tillade os som ansvarlige politikere at forsinke dette vigtige arbejde yderligere.

Jeg og Moderaterne foreslår

 1. Danmark er for lille et land til at have 5 styrende enheder af vores sygehusvæsen. Forskellige IT systemer, HR afdelinger og administrative lag gør at patienterne ofte ”mistes” i systemet og der opstår alt for store forskelle i behandlingsmuligheder på tværs af landet. Bureaukrati forsvinder ikke fordi vi taler om det, der skal grundlæggende struktur ændringer til hvis vi mener det alvorligt! Derfor skal regionerne nedlægges og erstattes med én enhed: Sygehusdanmark.
 2. Der skal i langt højere grad, med patienten i centrum, tænkes på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. Ansvaret og beslutningerne skal tages så tæt på patienten som muligt og risikoen for at ting falder ned mellem ”stolene” skal mindskes. Derfor bør der oprettes såkaldte sundhedsfællesskaber der forpligter og forbinder de enkelte enheder. Man bør også indføre at en patient får en ’forløbskoordinator’, noget der er gode erfaringer med på kræftområdet – en slags projektleder der har patienten i centrum og sikrer denne får relevant behandling så hurtigt og effektivt som muligt.
 3. Vi skal have et nationalt akutberedskab, således mulighederne for at overleve eks. hjerteproblemer forbedres kraftigt, ved at kompetente sundhedspersoner hurtigt kan rykke hurtigt ud til alle egne af Danmark – i ambulancer og lægehelikoptere.
 4. Vi skal naturligvis også inddrage faggrupper i drøftelser af hvordan løn- og arbejdsvilkår kan forbedres. Kan det være klogt at en sygeplejerskes løn først vokser efter 4 og 8 år, i stedet for at den lokale leder i højere grad, indenfor eget budget, kan hæve lønnen og belønne en god indsats.
 5. Vi oplever kæmpe problemer med ventelister og alt for sen indsats for vores psykisk syge. Samtidig ser vi alarmerende udvikling i antallet af børn og unge der mistrives. Fysisk og psykisk sygdom skal sidestilles.

  Se mere om dette emner her Psykiatri i Danmark – Det skal vi gøre langt bedre! Her er Moderaternes bud og Sundhed

© by Lars Arne Christensen. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.